Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Vedení třídy a pravidla ve vztahu učitel - žák/ ZDARMA

Číslo kurzu

101119

Termíny
14.11.2023 9:00 - 15:30 hodin
16.11.2023 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

07.11.2023

Kapacita

Poslední volné místo

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
16 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, metodikům prevence a výchovným poradcům
Lektor

Mgr. Zdenka Moravcová Ženatová a Mgr. Martina Kekulová

Akreditace

MSMT-34765/2022-3-184

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@kkivi.cz

Popis Kurzu

Dvoudenní seminář pro třídní učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metodiky prevence a výchovné poradce se zaměřuje v prvním dni na roli třídního učitele v kontextu spolutvůrce klimatu třídního kolektivu. V druhém dni pak na význam nastavování třídních pravidel a rituálů pro efektivní pedagogickou práci. 1. den (8 hodin) Seminář se zaměřuje na rolí třídního učitele v kontextu spolutvůrce klimatu třídního kolektivu. Zabývá se problematikou školní třídy jako sociální skupiny, která má své potřeby, vývoj, hierarchii a dynamiku. Poukazuje na rizikové momenty, jež mohou způsobovat a rozvíjet patologii ve vztazích, orientuje se na jejich poznávání, prevenci a typy při řešení rizik. Zabývá se změnami ve třídě a jejich úskalími (např. nový žák v třídním kolektivu, cizinec či žák se speciální vzdělávací potřebou, spojení tříd, změna třídního učitele, přechod na druhý stupeň atp.). Nedílnou součástí tohoto semináře je metodika práce v komunitním kruhu. Zařazení interaktivních technik pro podporu příznivého sociálního klimatu, dle potřeb účastníků s možností vlastního prožitku. Sdílení dobré praxe, ale i obtíží v práci se třídou z pozice třídního učitele či metodika prevence. Seminář je doprovázen kazuistikami souvisejícími s praktickými zkušenostmi lektorky. 2. den (8 hodin) Význam nastavování třídních pravidel a rituálů. Pravidla třídní a osobní - příklady, rozdíly, výhody, úskalí. Přebírání pravidel učitele žáky. Rituály jako prostředek k vymezení hranic ve vztahu učitel a žák, učitel a třída. Rozdíly v práci s pravidly, rituály a hranicemi na 1. a 2. stupni ZŠ. Ukázky aktivit k vyvození, nastavení a upevňování pravidel a rituálů se třídou - škálování, teploměr třídy, práce se symboly, pozice ve třídě, třídní uspořádání, zasedací pořádek. Rozvoj dovedností učitele připravit a vést třídnickou hodinu, využít všechny její části, umět vyhodnotit její přínos.

Poznámka

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl