Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Smluvní podmínky

                                               Č. j.: 16/ŠZ/2014/2

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech

 1. Přihlašování na vzdělávací programy

1.1 Zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu je včasné podání řádně vyplněné závazné přihlášky.

1.2 Na vzdělávací programy je možné se přihlašovat průběžně, a to

 • elektronicky, kdy si na internetové adrese http://www.kkivi.cz zájemce vybere z nabídky programů na příslušné pololetí příslušný vzdělávací program a vyplní přihlašovací formulář;
 • písemně, kdy zájemce zašle do termínu uzávěrky přihlašování na adresu pracoviště Hradec Králové řádně vyplněnou závaznou přihlášku. Doporučujeme, aby byla přihláška potvrzená
  i zaměstnavatelem (není podmínkou).

1.3 Formulář individuální či hromadné přihlášky zájemce nalezne v závěru tištěné Nabídky programů na příslušné pololetí. Individuální přihláška je taktéž připojena k pozvánce, která je umístěna v informacích k příslušnému vzdělávacímu programu na internetové adrese http://www.kkivi.cz.

1.4 Přihlašující se zájemce o účast na vzdělávacím programu, resp. vysílající organizace, která přihlašování konkrétní osoby provádí, odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v přihlášce, včetně souhlasu organizace (zaměstnavatele) s jeho účastí na programu a úhradou účastnického poplatku ve stanovené výši (pokud se zájemce na program nepřihlašuje jako samoplátce). Neuvedením správných údajů na přihlášce se přihlašující vystavuje nebezpečí neplatnosti osvědčení, neboť jsou tyto údaje přímo promítnuty do údajů na něm, nebezpečí vystavení faktury s chybnými údaji a v případě uvedení chybných či nedostatečných kontaktních údajů zejména nebezpečí nedoručení důležitých informací (např. při změně termínu atd.). Pořadatel neodpovídá za případné vzniklé ztráty (např. zbytečným příjezdem přihlášeného na zrušený vzdělávací program), které byly způsobeny nedodržením tohoto ustanovení.

1.5 Přihlašující se zájemce, resp. vysílající organizace podáním přihlášky vstupuje do smluvního vztahu s pořadatelem a vyjadřuje tím souhlas s Podmínkami pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech a závazek dodržovat je, včetně úhrady účastnického poplatku i při případné neúčasti (více v odstavci 4).

1.6 Přijetí přihlášek organizace nepotvrzuje a podatel přihlášky může počítat se svou účastí! Vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v informacích k programu výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení maximálního možného počtu účastníků nebo v případě zrušení či přeložení programu. Zařazování do jednotlivých vzdělávacích programů je prováděno dle pořadí došlých přihlášek.

1.7 Uzávěrka přihlášek je 7 kalendářních dnů před datem konání, pokud není v informacích k programu výslovně uvedeno jinak.

 1. Správa a zpracování osobních údajů

2.1 Podmínkou pro zařazení zájemce k účasti na vzdělávacím programu je podání závazné přihlášky a poskytnutí požadovaných osobních údajů. Podáním přihlášky přihlašující se poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V případě nesouhlasu se zpracováním některého z osobních údajů (přehled uveden níže) je nutné tento nesouhlas vyjádřit písemně na adresu garanta vzdělávacího programu.

2.2 Přijímáním přihlášek na vzdělávací programy se pořadatel stává správcem osobních údajů všech osob přihlášených na vzdělávací programy a je povinen postupovat v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. Zpracování těchto údajů je upraveno samostatným vnitřním předpisem tak, aby byla zajištěna ochrana před jejich zneužitím. Tento vnitřní předpis je případným zájemcům k dispozici na pracovišti Hradec Králové.

2.3 Osobní údaje každého přihlášeného jsou zaneseny do vnitřního informačního systému, z něhož jsou generovány příslušné dokumenty k programu a v němž jsou uchovávány do té doby, než příslušná osoba požádá o jejich výmaz.

2.4 Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním hlavní činnosti organizace, v nezbytném rozsahu a za účelem:

 • registrace do vnitřního informačního systému, jehož prostřednictvím se zájemci opakovaně přihlašují na vzdělávací programy;
 • zařazení zájemců na konkrétní vzdělávací programy a organizační přípravy vzdělávacího programu;
 • vystavení Osvědčení o absolvování, resp. Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu;
 • přípravy nezbytné dokumentace ke vzdělávacím programům (prezenční listina, přehled vydaných osvědčení, daňový doklad, fotodokumentace…);
 • možnosti kontaktování přihlášeného v případě potřeby;
 • nutnosti dlouhodobé archivace a evidence – např. u kvalifikačních studií a dalších vzdělávacích programů, jejichž absolvování opravňuje k provádění konkrétní činnosti;
 • poskytnutí údajů požadovaných státními orgány či orgány územní samosprávy v případech čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů či plnění povinností vyplývajících z právních předpisů;
 • zpravodajství.

2.5 Pořadatel zpracovává o přihlášených následující osobní údaje:

 • identifikační údaje – titul, jméno, příjmení, datum narození, název a adresa vysílající organizace;
 • kontaktní údaje – adresa domů, telefonické spojení, e-mailová adresa;
 • další údaje – pracovní pozice, aprobace;
 • fotografie z průběhu vzdělávacích programů.
 1. Účastnické poplatky a způsob úhrady

3.1 U každého vzdělávacího programu je uveden účastnický poplatek pro 1 osobu a jeho úhrada je podmínkou pro účast na něm.

3.2 Úhradu tohoto poplatku je tedy nutné prokázat před zahájením programu při prezenci předložením příslušného dokladu (kopie výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky), případně poplatek uhradit na místě. Účastník v obou případech obdrží na místě daňový doklad.

3.3 Možná je platba předem převodem na účet pořadatele v Komerční bance Hradec Králové
č. 8195410267/0100, kdy je jako

 • variabilní symbol uvedeno kódové číslo programu;
 • specifický symbol uvedeno datum narození přihlášeného, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DDMMRRRR (např. datum narození 1. 1. 1975 = kód 01011975).

Při volbě této možnosti obdrží účastník na místě daňový doklad potvrzující platbu formou bankovního převodu.

3.4 Preferována je forma úhrady faktury, která je vystavena po realizaci programu.

3.5 Žádné slevy účastnických poplatků nejsou poskytovány. Případná zvýhodněná cena může být výjimečně stanovována pouze u některých cyklických vzdělávacích programů. Tato skutečnost by však musela být uvedena v informacích k příslušnému programu.

3.6 Ceny za realizaci programů na objednávku jsou kalkulovány individuálně dle vnitřně stanovených podmínek a mají charakter smluvní ceny.

 1. Stornovací podmínky

4.1 Všechny podané přihlášky jsou závazné a přihlašující se, resp. vysílající organizace vstupuje do smluvního vztahu s pořadatelem.

4.2 Přihlášku na vzdělávací program lze zrušit pouze písemně nebo e-mailem, adresovaném výhradně jen garantovi programu do data uzávěrky příjmu přihlášek, tj. 7 kalendářních dnů před datem konání, pokud není v informacích k programu výslovně uvedeno jinak. V tomto případě má přihlášený nárok na vrácení již uhrazeného účastnického poplatku. Tento úkon bude proveden na základě podání písemné žádosti o vrácení účastnického poplatku (formulář je součástí tištěné nabídky programů na příslušné pololetí a ke stažení na webových stránkách) a předložení dokladu o jeho úhradě.

4.3 Při zrušení přihlášky po termínu uzávěrky příjmu přihlášek či neúčasti přihlášeného na vzdělávacím programu je pořadatel oprávněn požadovat po přihlášeném, resp. vysílající organizaci úhradu účastnického poplatku v plné výši!!!

4.4 Za přihlášeného lze v případě nutnosti vyslat náhradníka. V tomto případě není účastnický poplatek za původně přihlášeného účtován.

4.5 Při výjimečném přijetí přihlášky již po uzávěrce příjmu přihlášek podléhá případná neúčast na vzdělávacím programu úhradě účastnického poplatku vždy.

4.6 Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a další náročnější typy vzdělávacích programů mohou být podmínky upraveny odlišně a platí v té podobě, jak je výslovně uvedeno v informacích k danému vzdělávacímu programu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí i pro tyto typy programů obecné podmínky.

4.7 O zrušení přihlášky či dalších případných změnách v přihlašování je přihlášený, resp. vysílající organizace povinna jednat výhradně s garantem příslušného vzdělávacího programu. V opačném případě není možné zaručit přenos příslušné informace a na případně vzniklé škody nebude pořadatel brát zřetel a bude postupovat dle obecně stanovených podmínek, včetně naúčtování účastnického poplatku dle stornovacích podmínek.

4.8 Pořadatel je oprávněn plánovaný vzdělávací program zrušit v případě, že mu jeho realizaci okolnosti (např. nízký počet přihlášených, onemocnění lektora…) nedovolují. O této skutečnosti informuje garant příslušného vzdělávacího programu všechny přihlášené v takovém časovém předstihu, který mu okolnosti dovolí, e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce! Zároveň je tato skutečnost uvedena u příslušného vzdělávacího programu na webu pořadatele.

4.9 Každý přihlášený je povinen si před odjezdem na vzdělávací program ověřit, zda příslušný program nebyl zrušen, a pořadatel nepřebírá odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

4.10 V případě změny termínu konání vzdělávacího programu v rámci daného pololetí školního roku zůstávají podané přihlášky v platnosti.

4.11 V případě posunu termínu konání vzdělávacího programu do pololetí jiného, je nutné se na program přihlásit znovu, neboť na původní přihlášky nebude brán zřetel.

 1. Průběh vzdělávacích programů

5.1 Prezence účastníků je obvykle zahájena 30 min. před zahájením a ukončena nejdéle 15 min. po zahájení vzdělávacího programu. Při prezenci se účastníci prokáží dokladem o úhradě účastnického poplatku (případně ho uhradí v hotovosti na místě) a obdrží daňový doklad.

5.2 Průběh vzdělávacího programu, včetně přestávek mezi jednotlivými výukovými bloky, je řízen příslušným lektorem. U vzdělávacích programů do 6 hodin je počítáno pouze s kratšími přestávkami. U déle trvajících vzdělávacích programů je případná delší přestávka na oběd zařazena na základě domluvy lektora s účastníky.

5.3 Certifikát o absolvování vzdělávacího programu je účastníkům obvykle předáván garantem programu v závěru.

5.4 V průběhu vzdělávacího programu je v některých případech pořizována fotodokumentace sloužící k prezentačním, propagačním a dokumentačním účelům.

5.5 V průběhu vzdělávacích programů není účastníkům obvykle poskytováno žádné občerstvení. Provozní podmínky jednotlivých okresních pracovišť organizace dovolují pouze možnost zakoupení kávy či čaje.

5.6 Ve výukových prostorách jsou účastníci povinni se řídit místním provozním řádem, který je vyvěšen v každé učebně.

 1. Certifikace účasti na vzdělávacích programech

6.1 Účastníci vzdělávacích programů, které jsou akreditovány MŠMT, obdrží při účasti v plném rozsahu Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s uvedením příslušného čísla akreditace. V případě, že se účastník rozhodne odejít z programu před jeho ukončením, je mu vystaveno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, ovšem bez čísla akreditace a s uvedením konkrétní doby účasti na programu.

6.2 Účastníci jsou povinni si při převzetí certifikátu na místě překontrolovat údaje na něm uvedené a v případě nalezení chybných údajů požádat garanta vzdělávacího programu o vystavení nového certifikátu. Případná pozdější výměna certifikátu již bude prováděna na náklady účastníka.

 

Podmínky v tomto znění nabývají účinnosti od 2. února 2023.

 

V Hradci Králové 1. února 2023

Ing. Jaroslav Jirásko, MBA – ředitel organizace